неделя, 30 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Водолей.

Знак за Зодия Водолей:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Водолей. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 28 ноември 2014 г.

Организация и структура на биоритмите.

Обменни процеси

Организацията и структурата на различните биоритми, формирани възоснова на обменните процеси във времето има съществено значение за приспособяването на висшите форми на живот към условията на заобикалящата ги среда.

Външна среда

Въздействията на външната среда, на които реагира живият организъм, предизвикват постоянно нарушаване на сложните обменни процеси, изразходването на енергия и вещества, обработването на информация. За съществуването на организма обаче е жизнено важно самообновяването на тези разрушени вещества или структури.

Изграждане и разрушаване на структура

Това ще рече, че в организма съществува постоянно изграждане и разрушаване на структурата, като регулаторните механизми са насочени към поддържане на равновесието на асимилацията и десимилацията и са в пряка зависимост от закрепените биоритми. Ако преобладава единият или другият процес, тогава се мобилизират механизмите за уравновесяването им.

При нарушаване на тези компенсаторни механизми настъпва гибелта на организма. Това е равновесен процес, който се регулира основно от установените биоритми, създадени възоснова на организацията и структурата на вътрешната и външната среда на организма.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 26 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Козирог.

Знак за Зодия Козирог:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Козирог. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Стрелец.

Знак за Зодия Стрелец:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Стрелец. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 23 ноември 2014 г.

Видове биоритми, синхронизатори и фактори, които им въздействат.

Продължителност или честота на биоритмите.

Тъй като всеки конкретен биоритъм се измерва с времето, за което се извършва един пълен цикъл от дадено периодично явление, то биоритмите най-често се подразделят според продължителността или честотата си:

Високочестотни са всички биоритми с период, по-малък от 30 минути.

Към тази група спадат различните процеси, свързани с дейността на
 • - сърцето, 
 • - дишането, 
 • - електроенцефаллографските промени, 
 • - колебанията на някои биохимични реакции и т.н.

Средночестотни са биоритмите с период между половин и шест дни.

В тази група се включват жизнените процеси, свързани с ритъма на
 • - бодърстване и сън, 
 • - активност и покой, 
 • - обмяна на веществата в денонощния жизнен цикъл, 
 • - състава на кръвта, 
 • - на урината и др.
Най-характерни за тази група са така наречените циркадни /денонощни/ биоритми, които заемат централно място и в общата хронология.

Нискочестотни са седмичните, лунните и годишните биоритми, каквито са:

 • - менструалните цикли, 
 • - ексекрецията на някои хормони, 
 • - половите цикли и т.н., 
чиято продължителност е от една седмица до една година. Към нискочестотните ритми се отнасят и биоритмите с пероид 23, 28 и 33 денонощия.

Има ритмика с 2, 3, 7 и 11-годишна продължителност.

Резултатите на спортистите се менят с 3-годишна цикличност. При лицата с подчертана творческа дейност съществуват периоди на подем и спадане със 7-годишна повторяемост, а 11- годишната ритмика на слънчевата активност е открита в редица биологични явления.

Свръхбавните цикли

Съществуват и свръхбавните цикли на еволюционните преобразувания и дори циклите на биологичните катастрофи, чиято продължителност е от порядъка на 10-100 млн.години.

Фактори влияещи на биоритмите.

Факторите, които влияят върху честотата на биологичните ритми, могат да бъдат
 • - екзогенни и 
 • - ендогенни.
Преди всичко влияние оказват естествените геофизични  цикли, свързани с въртенето на Земята около оста й и около Слънцето, т.е. смяната на деня с нощта, на годишните сезони и др. Това обуславя ритъма
 • - на естественото осветление,
 • - на температурата на въздуха,
 • - на атмосферното налягане
 • - на интензивността на електромагнитното и
 • - стойностите на геоелектростатичното поле и др.
За човека синхронизатори на биоритми са не само природните, но и социалните  фактори.

Синхронизатори на биоритми.

Съществено значение за синхронизиране на биоритмите имат социалните синхронизатори, като
 • - режим на труд и почивка,
 • - часовниците,
 • - средствата за масова информация.
Най-голямо значение като външни синхронизатори имат
 • - светлината и
 • - температурата на въздуха.
Синхронизатори могат да бъдат и редица вътрешни фактори, предавани както по нервни, така и по хуморални пътища на различни равнища в йерархичната стълбица на биологичните ритми. Познавайки синхронизаторите на биоритми, това ни позволява да ги използваме в
 • - процедури,
 • - подготовка и
 • - тренировки
за подобряване в широки граници на функционалните възможности на организма в изпълнението на различни роли и мисии в живота.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Класификация на различните биоритми.

Класификация в биоритмологията.

Широко разпространение в биоритмологията има класификацията на биоритмите на основата на продължителността на времето, т.е на честотата на биоритмите. От тази  класификация се вижда, че  биологичните ритми  имат твърде широк честотен спектър. Тази разлика в периода може  да се наблюдава не само за различни показатели, но и за една и съща  функция.

Ритмични въздействия.

Ритмите варират както при различните индивиди, така и при един и същ човек, но в различни дни. "Плаващият" характер е резултат от въздействието на
 • - комплекс от фактори, 
 • - от наслояване на по-бавни ритми върху по-бързи, 
 • - от въздействието на множество управляващи механизми върху дадени функции, 
 • - от въздействието  на случайни външни фактори и др.

Биоритмите като прогностичен критерий.

Съществуването на приблизителна стабилност в биологичните ритми дава основание те да се използват като прогностичен критерий при оценяване на възможностите на организма да се приспособява към необичайни условия на външната среда. Има много  жизненоважни прояви, достъпни за наблюдение, които протичат ритмично
 • - пулсът, 
 • - дишането, 
 • - процеси в клетката.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 18 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Скорпион.

Знак за Зодия Скорпион:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Скорпион. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 16 ноември 2014 г.

Видове биоритми според структурно-функционалната им организация.

Класификация на биоритмите.

Според структурно-функционалната организация на живите организми биоритми са се формирали в следния вид:
 • -) ритми на клетъчно равнище;
 • -) ритми на равнището на органи;
 • -) ритми на равнището на целия организъм;
 • -) ритми на равнището на отделна популация.

Ритъм на функциониране на клетката.

Биологичните ритми от първата група са свързани с основните обменни процеси и определят ритъма на функционирането на клетката.

Биоритми на равнището на органите са такива ритми като тези

 • - на сърдечната дейност, 
 • - колебанията в броя на кръвните клетки, 
 • - ексекрецията на електролити, 
 • - производството на хормони и др.

Периодични колебания за целия организъм.

В третата група са включени тези периодични колебания, които определят функционалното състояние на целия организъм. Те се регулират от централната нервна система и от адаптивните хормони.

Биоритми на равнище популации.

На равнището на отделни популации съществуват ритмични колебания в изменчивостта на отделните видове, в разпространението на епидемиите и епизотиите и др.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 13 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Риби.

Знак за Зодия Риби:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Риби. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Видове биоритми според природата им.

100 вида биоритми.

В  живите организми съществуват най-различни колебателни процеси (биоритми). За човешкия организъм досега са отбелязани около сто вида биологични ритми.

В зависимост от природата им биоритмите се делят на такива:

 • -) в растителни организми;
 • -) при животните;
 • -) у човека.
Биологичните ритми могат да се класифицират и на основата на значимостта им за организма в две големи групи:

А) Към първата група 

се причисляват екологичните, или адаптивните биоритми, като към тях се отнасят
 • - денонощните, 
 • - приливно-отливните, 
 • - лунните, 
 • - сезонните, 
 • - многогодишните ритми, 
които са свързани с приспособяването на многоклетъчните организми
 • - към условията на външната среда, 
 • - към действието на космическите фактори и преди всичко 
 • - към периодичните колебания на потока на слънчевата енергия. 
Тяхна основна характеристика е, че те съвпадат с периодичните геофизични фактори.

Б) Към втората група 

се причисляват функционалните биоритми. Към тях са включени всички останали биоритми, които осигуряват специфичните реакции и функции на организма - например
 • - промените в интензивността на изпаряването на вода
 • - цикли в обмяната в растенията, 
 • - ритъмът на сърдечните съкращения, 
 • - дихателните цикли и др.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 9 ноември 2014 г.

Как възникват всичките тези биоритми?

Причините за възникването на биоритми

(колебателните процеси) в живите организми са две:
 • - външни и
 • - вътрешни.
В течение на милиони годините живите организми са си изработвали различни физиологични механизми за най-добро приспособяване на обмяната на веществата към ритмичните колебания на външната среда.

Информация за естествените цикли в околната среда

Чрез геомагнитното и геоелектричното поле всеки организъм получава информация за естествените цикли в околната среда. Именно това са факторите, които регулират движението на биологичните часовници. Следователно човек не е само земно същество, а  и космическо. Той изпитва въздействието на редица космически влияния и преди всичко влиянието на периодичните колебания в потока на слънчевата енергия.

Ритмичните колебания

От друга страна е известно, че ритмичните колебания се зараждат в живата протоплазма по механизми и причини, свойствени на самото живо вещество. В ранните етапи на еволюцията са съществували най-различни колебания в обмяната на веществата. Поради действието на законите на естествения подбор обаче са се запазили тези форми на живот, които са приспособили метаболизма си към ритмичните действия на външната среда.

Запазването на биологичните ритми

По наследство се предава способността на организма периодично да променя обмяната на веществата и от целия диапазон на денонощните биоритми да използва тези, които му осигуряват най-пълно приспособяване към ритмичната програма. Това се потвърждана от фактите за запазването на биологичните ритми при изолация на човека от ритмичните изменения на външната среда в пещери, бункери или специални камери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 8 ноември 2014 г.

Зодиакален знак за зодия Везни.

Знак за Зодия Везни:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Везни. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Кои системи в организма са подложени на биоритми?

Системи в живия организъм и биоритми.

Всички! На практика всички системи в живия организъм са подложени на едни или други биоритми. Но съществуват три системи:
 • - нервна,
 • - ендокринна и
 • - периферна /клетъчна/,
които регулират възникването и протичането на биологичните ритми. Тези системи контролират и управляват продължителността и последователността на обменните процеси. Съществуването на организма е резултат на определени циклични, т.е. колебателни процеси, които се променят в известни граници.

Начин за осигуряване на жизнената дейност.

Хомеостатичните механизми поддържат това неустойчиво постоянство и по този начин осигуряват жизнената дейност и приспособяването на организма към условията на околната среда. Колебателните процеси в организма се извършват на всички равнища на биологична организация:
 • - молекулно,
 • - клетъчно,
 • - тъканно-органно,  
 • - организмово,
 • - видово-популационно,
 • - биоценотично и
 • - биосферно.

Равнища на координация в организма.

На тъканно-органно равнище се осъществява координацията на изпълнителните механизми и реализацията на управляващите действия с помощта на различни биоритми, установени по време на еволюционното развитие на организма. На равнището на популацията, биоценозата и обществото действието на съответните биоритми се проявява в колебания на популационните характеристики:
 • - имунитет
 • - възприемчивост към болести, епидемии,
 • - социални фактори и др.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 5 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Дева.

Знак за Зодия Дева:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Дева. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 4 ноември 2014 г.

Направления в Биоритмологията.

Биоритмологията се развива в три основни направления.

Първото направление 

има за задача да изучи и да опише различните биоритми при естествени условия на съществуването на
 • - едноклетъчните и многоклетъчните организми,
 • - на растенията,
 • - на животните и
 • - на човека.
Това направление се развива от 200-250 години и е един от завършените етапи на биоритмологията. Днес са описани многобройни по вид биоритми. Смята се, че при човека те са над 100. Вече  без съмнение се приема, че един от белезите на живота е ритмичността, т.е колебанията на метаболизма и на функциите във времето.

Многобройните изследвания на учени от различни страни показват способността на многоклетъчните организми да отразяват, т.е да измерват времето. Тази способност е наречена биологичен часовник. Изразява се във вътрешно обусловеното, предавано по наследство свойство на живите организми да променят
 • - ритмично,  
 • - периодично, 
 • - циклично 
обмяната на веществата си и да я съгласуват с ритмичните процеси на външната среда.

Биологични часовници от ясно изразен вид имат

 • - растенията, 
 • - птиците, 
 • - петлите, 
 • - славея, 
 • - чучулигата, 
 • - кукувицата, 
 • - пчелите
и всеки друг жив организъм, а вероятно този механизъм е разпространен и в неживата природа.

Второто направление 

на изследвания в биоритмологията е насочено към разкриване  на биофизичната и биохимичната природа на биологичните часовници. Установено е, че биоритмични колебания на функциите съществуват при организми, които имат ядро и други образувания. Тук се изучава биологичният часовник като генератор на биоритми, и механизмите които движат и управляват свързани с обмяната на нуклеиновите киселини - ДНК и РНК. Съществуването на клетъчен биологичен часовник е безспорно.


Третото направление 

на биоритмологията изучава регулацията на физиологичните процеси във времето, или както се нарича още организацията на биоритмите във времето, в самия организъм и на организма със заобикалящата го среда.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 3 ноември 2014 г.

Зодиакален знак за зодия Лъв.

Знак за Зодия Лъв:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Лъв. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 2 ноември 2014 г.

Биоритми и основни понятия.

Биоритмология.

Систематиката, изучаването, обяснението и използването в практиката на ритмичните явления са обект на биоритмологията. Неин предмет, най-общо казано, е цикличната времева  организация  на живата материя.

Ритъм

Под ритъм се разбира наличието на качеството периодичност в колебателните процеси или времето между две последователни еднакви състояния /фази/ на един периодичен процес. Ритмични, циклични или периодични са такива процеси, при които след изтичане на определено време /период/ процесът достига до същата стойност и състояние.

Фаза.

Под фаза се разбира времето, изтекло в рамките на един период от произволен, но фиксиран като начален момент за всеки цикъл. Най-често фазата се отчита или спрямо моментите на преминаване през средната стойност /нулата/, или при достигане на максимума /минимума/ на колебанието, или друг характерен момент за колебателния процес.

Биоритъм.

Биоритьм е закономерното повтаряне на някое явление, процес или  състояние биологичните системи (живите организми) през равни интервали от време.

Думата ритъм, ритмос на гръцки, означава съразмерност, стройност.

Смислово това понятие се свързва с  представата за хармония, за определена организация на периодично повтарящо се явление
 • - в природата, 
 • - в живите организми, 
 • - в изкуството и особено 
 • - в музиката.

Биологичен ритъм.

С понятието "билогичен ритъм" се определя основното свойство на живата материя да променя  хепиодичното от минимум към максимум и обратно равнището на обмяната на веществата, енергията и функциите, които са й присъщи.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Зодиакален знак на зодия Рак.

Знак за Зодия Рак:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Рак. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: